ไหมปัก

โทนร้อน

โทนเหลือง

โทนชมพู

โทนพลาสเทล

โทนม่วง

โทนเขียว

โมโนโทน

ดิ้นกลม